rejetto forum

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Driver

Pages: 1
1
Russian / Ìàêèíòîø
« on: February 01, 2005, 06:22:11 AM »
Âñåì äîáðîãî âðåìåíè ñóòîê !
Ó ìåíÿ âîïðîñ ñëåäóþùèé:
Áóäåò ëè ðàáîòàòü êðûñà ñ Ìàêèíòîø?
åñòü ó ìåíÿ ïðèÿòåëü, à ó íåãî ìàê. òàê îí çàìó÷èë ÷òî çà ñìàéëèê, ÷òî çà áóêâû è òä. Ïîäñêàæèòå êòî çíàåò?

Pages: 1