rejetto forum

Source code for Delphi :) give me please

Guest · 10 · 10112

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

XMAN(DimoN)

 • Guest
Здравствуйте, я видел в Аbout мыши такую строчку Delphi Sources 728kb. Где мне взять этот исходник или киньте плиз на мыло DimoNpage1@yandex.ru

и было бы замечательно если бы линки на присутсвующие компоненты тоже накинули :)
заранее спасибо...


Offline BruteHost

 • Moderator
 • Tireless poster
 • *****
  • Posts: 346
  • View Profile
îòïðàâèë. ëîâè :)
I prefer Linux OS for develpment and server tasks.
How about you? :)


Offline Boba

 • Occasional poster
 • *
  • Posts: 1
  • View Profile
À ìîæíî è ìíå òîæå èñõîäíèêè íà ìûëî ñêèíóòü?
mib_2003@mail.ru
Çàðàíåå ñïàñèáî!


Offline BruteHost

 • Moderator
 • Tireless poster
 • *****
  • Posts: 346
  • View Profile
Quote from: "Boba"
À ìîæíî è ìíå òîæå èñõîäíèêè íà ìûëî ñêèíóòü?
mib_2003@mail.ru
Çàðàíåå ñïàñèáî!
ãîòîâî
I prefer Linux OS for develpment and server tasks.
How about you? :)


Offline Rapid

 • Occasional poster
 • *
  • Posts: 48
  • View Profile
  • R&Q Portal
Ïîñëåäíèå ìîè èñõîäíèêè (ïðàâäà íå ñîâñåì ïîñëåäíèõ âåðñèé) ìîæíî âçÿòü íà Ïîðòàëå R&Q


Guest

 • Guest
Ïîæàëóéñòà, îòïðàâüòå èñõîäíèêè ïî ýòîìó àäðåñó: inc_p@mail.ru


feor

 • Guest
Ñêèíüòå è ìíå, ïëèç - vovick[at]mail.ru


sLon1x

 • Guest
i mne poghalusta skinte mirslon@bn.ru
ochen vas proshu
zaranee blagodaren :)


Offline Alexey

 • Tireless poster
 • ****
  • Posts: 363
  • View Profile
  • http://alexeyslav.nm.ru
http://rapid.nm.ru/RQ/ òàì åñòü èñõîäíèêè äîâîëüíî ñâåæåãî êëîíà &RQ


mix

 • Guest
Êèíüòå è â ìåíÿ èñõîäíèêàìè ïëç...
blood2001@ukr.net