rejetto forum

Ðåëèç &RQ 0.9.9.18

Jackal · 6 · 7876

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Jackal

 • Occasional poster
 • *
  • Posts: 2
  • View Profile
Ëåæèò òóò.
Íåòó «óæå äîáàâëåííûõ» ïóíêòîâ ìåíþ «Òåìû» è «Ïëàãèíû» â ãëàâíîì ìåíþ &RQ. Êðèâî îòðèñîâûâàþòñÿ òåìêè...
Òóò ìîæíà ïîñìîòðåòü êîìåíòû...


Offline Shyr

 • Occasional poster
 • *
  • Posts: 98
  • View Profile
  • http://andrqlibs.narod.ru
Quote from: "Jackal"
Ëåæèò òóò.
Íåòó «óæå äîáàâëåííûõ» ïóíêòîâ ìåíþ «Òåìû» è «Ïëàãèíû» â ãëàâíîì ìåíþ &RQ. Êðèâî îòðèñîâûâàþòñÿ òåìêè...
Òóò ìîæíà ïîñìîòðåòü êîìåíòû...
Ñðàçó õî÷ó ïðåäóïðåäèòü - ê ìîèì ðåëèçàì(0.9.6.1) ýòà ïîäåëêà íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íå èìååò!!


Offline BruteHost

 • Moderator
 • Tireless poster
 • *****
  • Posts: 346
  • View Profile
âîò ýòî íàêàòàëè ïðîãðàììêó :) òî÷íåå ðåëèç.
äàæå çàïóñòèòü íåëüçÿ, ñðàçó îøèáêà :)
I prefer Linux OS for develpment and server tasks.
How about you? :)


Offline Jackal

 • Occasional poster
 • *
  • Posts: 2
  • View Profile
Ýòî òî÷íî - ÃËÞÊ êàêîé-òî  :roll:


Mike

 • Guest

Offline BruteHost

 • Moderator
 • Tireless poster
 • *****
  • Posts: 346
  • View Profile
Quote from: "Mike"
Õì... íî óæå íå ëåæèò :-(
ó ìåíÿ åñòü. íè÷åãî òàì õîðîøåãî (ëè÷íî ìî¸ ìíåíèå).
åñëè âñå òàêè õî÷åøü ïîñìîòðåòü - ÿ ñêèíó íà ñàéò.
I prefer Linux OS for develpment and server tasks.
How about you? :)