rejetto forum

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ GIF-àíèìèðîâàííûõ ñìàéëèêîâ ???

Guest · 18 · 7191

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Anonymous

  • Guest
×òî çíà÷èò png - àíèìèðîâàííûé ôîðìàò??? Åñëè ýòî òàê, òî êàê äîáèòüñÿ àíèìèðîâàííîñòè?? Ýòî ñðàçó ðåøèò ïðîáëåìó...


Offline arigoda

  • Occasional poster
  • *
    • Posts: 3
    • View Profile
ìíå êàæåòñÿ, ýòî øóòêà òàêàÿ áûëà..


318530186

  • Guest
Quote from: "guest"
png  -  àíèìèðîâàííûé ôîðìàò :)
:arrow: http:// :sick:  :happy2:  :moon: