rejetto forum

Frazes.txt

Guest · 3 · 10945

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Îëåã

  • Guest
À äàâàéòå äåëàòü áîòà âìåñòå! ))
Êàæäûé ïî âàðèàíòó ôðàç è âñ¸ )) è áóäåò áîëüøîé óæå ôàéë)


Anonymous

  • Guest
Quote from: "Îëåã"
À äàâàéòå äåëàòü áîòà âìåñòå! ))
Êàæäûé ïî âàðèàíòó ôðàç è âñ¸ )) è áóäåò áîëüøîé óæå ôàéë)

è âñå ðèíóëèñü âûêëàäûâàòü ôðàçû...


Anonymous

  • Guest
а где можно скачать такой файлик?