rejetto forum

Âîïðîñ îò RunAwayAngel

Guest · 2 · 5343

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

RunAwayAngel

  • Guest
:(  íèôèãà íå âûõîäèò, ñêîêà íå áèëàñü... ìîæ ïðîñòî ÿ òóïàÿ? íî íè ó êîãî èç äðóçåé ïðîãè íåò è îíè ïîìî÷ü íå ìîãóò...


Offline BruteHost

  • Moderator
  • Tireless poster
  • *****
    • Posts: 346
    • View Profile
À â ÷åì èìåííî ïðîáëåìà? :)
I prefer Linux OS for develpment and server tasks.
How about you? :)