rejetto forum

Ðåæèì ïðèâàò

Guest · 2 · 4469

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

$ergey

  • Guest
Ïðèâåò âñåì!
Íàðîä, ïîäñêàæèòå ÷òî äà¸ò ðåæèì ïðèâàò, è êàê îí ðàáîòàåò? :?:  :roll:


Offline BruteHost

  • Moderator
  • Tireless poster
  • *****
    • Posts: 346
    • View Profile
îçíà÷àåò ÷òî âàø ñòàòóñ áóäóò âèäåòü òîëüêî ëþäè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñïèñêå "âèäèìîñòè", âñå îñòàëüíûå - íåò.
I prefer Linux OS for develpment and server tasks.
How about you? :)