Author Topic: Èòîãîâûå ïëàíû ðàçðàáîòêè...  (Read 73807 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tyz

 • Guest
ÁÅÑßÒ
« Reply #75 on: August 09, 2004, 08:00:25 PM »
Áëèèèí,  êàê ìåíÿ áåñÿò ëþäè êîòîðûå íîþò: íóóó.... â &RQ íàäî çàïèõàòü çàêà÷êó êîíòàêò ëèñòà ñ ñåðâåðà, íàäî çàïèõàòü ïåðåäà÷ó ôàéëîâ, íàäî çàïèõàòü....

Íè÷åãî â ñàìó êðûñó ïèõàòü íå íàäî!!! Íóæíî âñå ðåàëèçîâûâàòü â âèäå ïëàãèíîâ. À òî âåäü è ñàìà ICQ â íà÷àëüíîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ áûëà ìàëåíüêàÿ è øóñòðàÿ, ïîòîì ðàçðàáîò÷èêè ïîñëóøàëè âñÿêèõ _______, íàëåïèëè âñÿêîãî ãîâíà êîòðîå þçàþò 2-3 ÷åëîâåêà è ïîëó÷èëîñü æèðíîå óáîãîå ñîçäàíèå.  :evil:

S-aint

 • Guest
Èòîãîâûå ïëàíû ðàçðàáîòêè...
« Reply #76 on: August 13, 2004, 04:30:42 PM »
Äà ëó÷øå á ïëàãèíàìè, íî ïóñòü õîòÿ áû ïðîñòî íîâóþ âåðñèþ âûïóñòÿò ñ óáðàííûìè áàãàìè....

padon000k

 • Guest
Èòîãîâûå ïëàíû ðàçðàáîòêè...
« Reply #77 on: August 14, 2004, 02:02:31 PM »
êñòàòè êòî òî ïèñàë, ÷òîáû ñäåëàëè êàê â àñå ëàéò, ìîë êîãäà ñîáåñåäíèê âîîäèò áóêâû, ó òåáÿ âíèçó âûñâå÷èâàåòñÿ.. òèïà ïå÷àòàåòñÿ..
âåäü ýòî ìîæíî â ïðîòîêîëå 9 è 10?
(ÿ òàê ïîíÿë), è êîãäà ïåðåâåäóò ýíäýðêó íà íîâûå ïðîòî

Unregistered

 • Guest
Èòîãîâûå ïëàíû ðàçðàáîòêè...
« Reply #78 on: August 15, 2004, 10:33:44 AM »
À ÷òî ïëîõîãî â çàãðóçêè êîíòàêòà ñ ñåðâàêà? Çàõîòåë êòî-òî ïåðåñåñòü ñ ëàéòà íà êðûñó, à êîíòàêò íà 100 ÷åëîâåê! Òàê ÷òî åìó â ðó÷íóþ íàáèðàòü ÷òî-ëè? À ñäåëàòü ìîæíî çàãðóçêó íå àâòîìàòîì, à íàæàòèåì íà êíîïêó, ÷òî áû íå òîðìîçèòü ïðè ñòàðòå. ÿ âèäåë ïî êðàéíåé ìåðå 4õ ÷åëîâ êîðîðûå íå çàõîòåëè ïåðåñåñòü íà åíåðêüþøêó òîëüêî èç-çà ýòîãî!

&RQ-Fanat

 • Guest
Èòîãîâûå ïëàíû ðàçðàáîòêè...
« Reply #79 on: August 16, 2004, 06:09:38 PM »
Ïðîñëûøàë ÷òî ïðîýêò áîëüøå íå áóäóò ðàçâèâàòü. Åíòî ïðàâäà?

Anonymous

 • Guest
Èòîãîâûå ïëàíû ðàçðàáîòêè...
« Reply #80 on: August 17, 2004, 10:27:27 AM »
À ãäå ìîæí î âçÿòü èñõîäíèêè êðûñû? Ïðîñòî õî÷åòñÿ äîïèñàòü íåêîòîðûå ôóíêöèè, è ìîæåò áûòü äàæå ïîääåðæêó íîâûõ ïðîòîêîëîâ

Mdya

 • Guest
Èòîãîâûå ïëàíû ðàçðàáîòêè...
« Reply #81 on: August 31, 2004, 08:14:50 AM »
Âñå ÿ áîëüøå òàê íå ìîãó...ðàçðàáîò÷èêè âèäèìî îêîí÷àòåëüíî çàáðîñèëè ñâîé ïðîäóêò...ïåðåéäy ëó÷øå íà messenger2

Lucefer00000

 • Guest
ïðî÷èòàë âñå ñîîáùåíèÿ
« Reply #82 on: October 01, 2004, 06:35:03 PM »
à ÷òî ýòî íèêîãî íå ñìóùàåò, ÷òî êðûñà íå ïîêàçûâàåò íàïîìèíàíèÿ î äíÿõ ðîæäåíèÿ ïîëüçîâàòåëåé â êîíòàêòëèñòå. Îáèäíî êàê-òî êîãäà ïðîçåâàåøü ÷óæîé äåíü ðîæäåíèÿ.

Offline freak

 • Occasional poster
 • *
 • Posts: 3
  • View Profile
Èòîãîâûå ïëàíû ðàçðàáîòêè...
« Reply #83 on: November 03, 2004, 04:58:06 PM »
íå, íàðîä, ìû òàê äàëåêî íå çàéä¸ì, âû õîòèòå , ÷òîá â &RQ-øêå áûëî âñå è ñðàçó, ñíà÷àëà íàäà âûïóñòèòü íàìàíûé ðåëèç áåç áàãîâ, è æåëàòåëüíî, ÷òîá îí þçàë 9-é ïðîòîêîë àñè, è óñòîé÷èâî ðàáîòàë, à ïëàãè è ñêèíû - íå ñàìîå ãëàâíîå ........õîòÿ è áåç íèõ òîæå íåçÿ ;)
')_(.)
   Î

Offline Lion1981

 • Occasional poster
 • *
 • Posts: 8
  • View Profile
Èòîãîâûå ïëàíû ðàçðàáîòêè...
« Reply #84 on: November 03, 2004, 05:07:15 PM »
Ïîìîåìó  íèêòî íåìîáèðàåòüñÿ ïîääåðæèâàòü äàëüøå ìåñåíäæåð ! :(
Ïîòîìó ÷òî íåòó äåíåã (ñïîíîñîðîâ)
Ïîåòîìó ïðåäëàãàþ èíòóçèàñòàì ñîáðàòüñÿ è çäåëàòü ñâîé ìåñåíäæåð !
Ýòî êîíå÷íî íåòàê ïðîñòî áóäåò íî åñëè ïî÷óòü ÷óòü òî âñå ìîæíî çäåëàòü ñî âðåìåíåì  !
-==((( ::: Show Must Go On ::: )))==--

Nightstalker

 • Guest
Èòîãîâûå ïëàíû ðàçðàáîòêè...
« Reply #85 on: November 06, 2004, 11:45:36 PM »
Äàâàéòå íà php ñâîé êëèåíò íàïèøåì.... áèáëèîòåêà gtk íàì ïîìîæåò....[/url]

Offline Lion1981

 • Occasional poster
 • *
 • Posts: 8
  • View Profile
Èòîãîâûå ïëàíû ðàçðàáîòêè...
« Reply #86 on: November 07, 2004, 09:48:40 AM »
ïèøèòå íà ÷åì ìîæèòå ÿ ïðåäëäîæèë íà ñ (èëè ñ#)
-==((( ::: Show Must Go On ::: )))==--

Offline Vovix

 • Occasional poster
 • *
 • Posts: 7
  • View Profile
UkrQ
« Reply #87 on: November 17, 2004, 05:35:00 PM »
ß ïîðòèðîâàë &RQ v0.9.4.17 ïîä Delphi 7. Ñëîæíîñòè âîçíèêëè ïðè ïîðòèðîâàíèè XP Theme Manager. Åãî ðàçðàáîò÷èêè çàÿâëÿþò, ÷òî êîìïîíåíò ýòîò âêëþ÷åí â D7 èçíà÷àëüíî. ÔÈà ÒÀÌ! Âêëþ÷åíà åãî ôóíêöèîíàëüíîñòü â äðóãèõ êîìïîíåíòàõ, ïðè÷åì ñ ïåðåêðûòèåì èìåíè èñïîëüçóåìîãî ìîäóëÿ (UxTheme). Åñëè êîãî èíòåðåñóåò, ìîãó ñêèíóòü àäàïòèðîâàííûé XPTM äëÿ D7. Òàêæå ïðè êîìïèëÿöèè ïðîåêòà áûëè çàìå÷åíû áàãè ñ îòîáðàæåíèåì PNG-êàðòèíîê (ðàçìûâêà, áåëûé ôîí, íàëîæåíèå ïîñò îðîííèõ èçîáðàæåíèé). Òàêæå çàìå÷åíû áàãè ïðè çàêðûòèè ãëàâíîãî è íåêîòîðûõ äðóãèõ îêîí íåñòàíäàðòíûì ñïîñîáîì (íå ÷åðåç êíîïêó Õ). Ñ ýòèì íàäî ÷òî-òî äåëàòü, ñâîé ôîðê ïðîåêòà ÿ íàçâàë UkrQ. Áèëä (0.9.4.18:) ) â öåëîì ðàáîòàåò, õîòü è ñ âûøåóêàçàííûìè ãëþêàìè. Åñëè êòî-òî åùå ïðîáîâàë êîìïèëèòü ýòî ïîä D7, à òàêæå âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ñòó÷àòü â àñüêó 113805242. &RQ forever!

Frenklin

 • Guest
...
« Reply #88 on: December 05, 2004, 09:45:50 AM »
Мож соберем в .NET ? :?:

Bbot

 • Guest
Èòîãîâûå ïëàíû ðàçðàáîòêè...
« Reply #89 on: January 06, 2006, 04:28:18 AM »
Чем вас не устраивает проект rat?