Author Topic: &RQ "çàáèðàåò" î÷åíü ìíîãî ðåñóðñîâ  (Read 10294 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Alexey

  • Tireless poster
  • ****
  • Posts: 363
    • View Profile
    • http://alexeyslav.nm.ru
&RQ "çàáèðàåò" î÷åíü ìíîãî ðåñóðñîâ
« Reply #15 on: January 28, 2004, 08:41:31 PM »
Êàêé äåëôè? 1.0?  è ñêîëüêî ðåñóðñîâ îñòàåòñÿ ïðè ýòîì?
Äà è íèêòî âîáùåì íå ãîâîðèò ÷òî &RQ òîðìîçèò .... ïðîñòî çàáèðàåò ðåñóðñû ...