rejetto forum

&RQ 0.9.7.1

Guest · 2 · 3749

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

BeTeP

  • Guest
õììì, ÿ âîò íå ïîíÿë, âñå îáñóæäàþò ïîñëåäíþþ 0.9.6.6 à ÿ ñåãîäíÿ àâòîìàòè÷åñêè îáíîâèë äî 0.9.7.1

Ìîæåòå îáúÿñíèòü ïî÷åìó íè íà ñàéòå, íè íà ôîðóìå íåò èíôîðìàöèè ïî ýòîìó ïðîäóêòó.
Êñòàòè ãîâîðÿ î 0.9.7.0, êîòîðîé ÿ ïîëüçîâàëñÿ óæå îêîëî ïîëóãîäà, ÿ òîæå íè÷åãî íå íàø¸ë...


Anonymous

  • Guest
Âîò òîëüêî íå ïîíÿòíî, äëÿ ÷åãî ñóùåñòâóþò â èíòåðíåòå ïîèñêîâèêè?
Ëàäíî, ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ - ÷èòàòü ïðî 9.7.1 òóò è ïðî äðóãóþ ìîæíî ïðî÷èòàòü òóò.

Íó ÷åñ ñëîâî ... ó÷èòåñü ïîëüçîâàòüñÿ ïîèñêîâèêàìè!