Author Topic: Ðåëèç &RQ 0.9.9.18  (Read 4524 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Jackal

 • Occasional poster
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
Ðåëèç &RQ 0.9.9.18
« on: March 06, 2005, 09:14:15 AM »
Ëåæèò òóò.
Íåòó «óæå äîáàâëåííûõ» ïóíêòîâ ìåíþ «Òåìû» è «Ïëàãèíû» â ãëàâíîì ìåíþ &RQ. Êðèâî îòðèñîâûâàþòñÿ òåìêè...
Òóò ìîæíà ïîñìîòðåòü êîìåíòû...

Offline Shyr

 • Occasional poster
 • *
 • Posts: 98
  • View Profile
  • http://andrqlibs.narod.ru
Re: Ðåëèç &RQ 0.9.9.18
« Reply #1 on: March 06, 2005, 11:56:02 AM »
Quote from: "Jackal"
Ëåæèò òóò.
Íåòó «óæå äîáàâëåííûõ» ïóíêòîâ ìåíþ «Òåìû» è «Ïëàãèíû» â ãëàâíîì ìåíþ &RQ. Êðèâî îòðèñîâûâàþòñÿ òåìêè...
Òóò ìîæíà ïîñìîòðåòü êîìåíòû...
Ñðàçó õî÷ó ïðåäóïðåäèòü - ê ìîèì ðåëèçàì(0.9.6.1) ýòà ïîäåëêà íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íå èìååò!!

Offline BruteHost

 • Moderator
 • Tireless poster
 • *****
 • Posts: 346
  • View Profile
Ðåëèç &RQ 0.9.9.18
« Reply #2 on: March 09, 2005, 02:30:05 PM »
âîò ýòî íàêàòàëè ïðîãðàììêó :) òî÷íåå ðåëèç.
äàæå çàïóñòèòü íåëüçÿ, ñðàçó îøèáêà :)
I prefer Linux OS for develpment and server tasks.
How about you? :)

Offline Jackal

 • Occasional poster
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
Ðåëèç &RQ 0.9.9.18
« Reply #3 on: March 10, 2005, 06:15:43 AM »
Ýòî òî÷íî - ÃËÞÊ êàêîé-òî  :roll:

Mike

 • Guest
Ðåëèç &RQ 0.9.9.18
« Reply #4 on: May 03, 2005, 04:59:39 PM »
Хм... но уже не лежит :-(

Offline BruteHost

 • Moderator
 • Tireless poster
 • *****
 • Posts: 346
  • View Profile
Ðåëèç &RQ 0.9.9.18
« Reply #5 on: May 04, 2005, 05:44:20 AM »
Quote from: "Mike"
Õì... íî óæå íå ëåæèò :-(
ó ìåíÿ åñòü. íè÷åãî òàì õîðîøåãî (ëè÷íî ìî¸ ìíåíèå).
åñëè âñå òàêè õî÷åøü ïîñìîòðåòü - ÿ ñêèíó íà ñàéò.
I prefer Linux OS for develpment and server tasks.
How about you? :)