rejetto forum

Software => &RQ => Russian => Topic started by: BruteHost on August 20, 2003, 01:13:04 PM

Title: Îãëàâëåíèå âñåõ òåì: ïðî÷èòàéòå ïåðåä òåì êàê ñïðàøèâàòü!
Post by: BruteHost on August 20, 2003, 01:13:04 PM
Ó alkimiya âîçíèêëà õîðîøàÿ èäåÿ ñäåëàòü òàêèå âîò "ñîäåðæàíèÿ" ôîðóìà.
Çäåñü íàõîäèòñÿ ñïèñîê âñåõ òåì êîòîðûå îáñóæäàëèñü/îáñóæäàþòñÿ íà ôîðóìå (ðóññêîì).
Ïðåæäå ÷åì ñïðàøèâàòü î ÷åì-òî - ïîèùèòå âàøå ïðåäëîæåíèå/âîïðîñ/áàã-ðåïîðò çäåñü. Åñëè åñòü - òî, ïîæàëóéñòà, òàì è ïèøèòå! ;-)
ß áóäó äîáàâëÿòü íîâûå òåìû îáñóæäåíèÿ ñþäà.
Ïîæàëóéñòà, íå ïèøèòå çäåñü - ýòîò òîïèê íå äëÿ îáñóæäåíèÿ.

Åñëè æåëàåòå ïîèñêàòü ñâîé âîïðîñ íà àíãëèéñêîì ôîðóìå, òî âàì ñþäà. (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=845&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=)
Title: Îãëàâëåíèå âñåõ òåì: ïðî÷èòàéòå ïåðåä òåì êàê ñïðàøèâàòü!
Post by: BruteHost on August 21, 2003, 12:30:37 PM
Ïðîáëåìû, âîçíèêøèå âî âðåìÿ ðàáîòû ñ ïðîãðàììîé:
ïîä Windows NT: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=539)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=744)
ïîä Windows 95: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=744)
ïîä Windows 98 (áîëüøîå ïîòðåáëåíèå ðåñóðñîâ): [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=565)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=707) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=697) [4] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=781)

ïðîáëåìà ïðè ðàáîòå ñ ïðîêñè ñåðâåðîì: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=915)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=888) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=384) [4] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=493) [5] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=722) [6] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=803)
îøèáêà "Ñëèøêîì ÷àñòîå ñîåäèíåíèå" [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=1017)
íå ïðèíèìàåòñÿ ïàðîëü ñâûøå 12 çíàêîâ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=416)
ìíîãîñòðî÷íûé ïàðîëü: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=419)
ïðîáëåìà ñ ðåãèñòðàöèåé: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=711)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=912)
ñìåíà ïîëüçîâàòåëÿ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=770)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=861)
ïðèâÿçêà ê ãðàíèöå ýêðàíà: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=1018)
èìïîðò èç ñòàíäàðòíîé ICQ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=380)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=717)
èìïîðò èç Miranda: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=640)
ýêñïîðò â ICQ êîíòàêòû è èñòîðèþ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=686)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=819)
ïðîáëåìû ñ èñòîðèåé: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?p=1002691#1002691)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=766) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=827) [4] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=825)
îòñóòñòâèå îíëàéí ñòàòóñà â èñòîðèè: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=949)
èíôî (äåòàëè): [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=550)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=918)   [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=929)
îòîáðàæåíèå âðåìåíè â ñîîáùåíèÿõ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=797)
îãðàíè÷åíèå ðàçìåðà ñîîáùåíèÿ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=811)
þíèêîäíûå ñîîáùåíèÿ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=872)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=901)
èâðèò â &RQ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=425)  
ïðîáëåìà ñ àâòîçàêðûòèåì îêíà ÷àòà: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=394)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=748) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=772)
îòïðàâêà ñîîáùåíèé ïî Crtl-Enter: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=727)  
îôôëàéíîâûå ñîîáùåíèÿ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=397)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=687)    [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=916)
íå îòïðàâëÿþòñÿ ñîîáùåíèÿ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=730)
íå îòïðàâëÿþòñÿ (ôèëüòðóþòñÿ) ññûëêè: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?p=1002667#1002667)
ïðîáëåìà ðóñèôèêàöèè &RQ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=594)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=701) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=537)
ïðîáëåìû ñ ðóññêèì (ñèñòåìíûé ÿçûê - íå ðóññêèé): [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=831)  
ïðîáëåìû ñ ðóññêèì â ñîîáùåíèÿõ è çàïðîñàõ àâòîðèçàöèè: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=685)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=721)
àâòîñòàòóñ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=762)
èçìåíåíèå øðèôòà ñîîáùåíèé: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=514)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=896) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=812)
ïðîáëåìû ñî ñìàéëèêàìè: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=783)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=793) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=859)
èêîíêà â òðåå: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=547)
çíà÷îê (visible/invisible) ðÿäîì ñ êàæäûì íèêîì â êîíòàêò ëèñòå:
çàêðóãëåííûå îêíà:
îäèíî÷íûå ñîîáùåíèÿ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=636)
îøèáêà "Access Violation" â ïðîãðàììå: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=530)
çàïóñê &RQ ïî ñåòè: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=686)
&RQ è Delphi: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=707)
øèôðîâàíèå ïàðîëÿ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=563)
ïðîáëåìà ïðè ïðîïèñûâàíèè àäðåñà ñåðâåðà â âèäå IP
(îøèáêà List index out of bounds (0)): [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=691)
ðàáîòà ñ êîðïîðàòèâíûì ñåðâåðîì: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=690)
íå âîñïðèíèìàåò ïðàâèëüíûé ïàðîëü: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=725)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=722)
ïðîáëåìû ïðè ñîåäèíåíèè: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=628)  
ïðîáëåìà ñ ñîîáùåíèÿìè â/èç ICQ Lite: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=824)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=860) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=769) [4] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=771)
ïðèåì êèðèëëè÷åñêèõ ñîîáùåíèé îò ICQ2Go: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=771)  
ïóñòûå ñîîáùåíèÿ (èëè âîîáùå íå äîõîäÿò): [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=769)
áëîêèðîâàíèå &RQ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=799)
ïðîáëåìà ñ íîâûìè çâóêàìè â &RQ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=808)
îøèáêà "Error loading hook.dll": [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=884)
ñêðîëëèíã ìûøêîé: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=898)
ïðîáëåìà ñ ðóññêèì ÿçûêîì íà ôîðóìå: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=368)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=676) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=805)
www.rejetto.com íå îòêðûâàåòñÿ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=519)


Äðóãîå:

Ãîëîñîâàíèÿ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=756)
Ïåðåìåííûå: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=938)
"ßéöà": [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=490)
ýêñïëîèò íåâèäèìîñòè: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=791)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=758) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=908)
Away-message (àâòî ñîîáùåíèå): [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=534)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=767)
&RQ íà äâóõ ìîíèòîðàõ (Tween monitors): [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=642)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=887)
ñìàéëèêè â &RQ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=610)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=515) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=871)
ïîäîçðåíèå â øïèîíñòâå: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=470)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=683)
ðàçðåãèñòðàöèÿ íîìåðà ICQ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=479)
ïåðåâîä ñàéòà &RQ íà ðóññêèé ÿçûê: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=619)
ñîõðàíåíèå àíîíèìíîñòè â èíòåðíåòå: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=846)
ïðîãðàììèðîâàíèå ICQ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=702)
èñïîëüçîâàíèå main.bmp: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=472)
îòêëþ÷åíèå ñîáûòèé ïðè ñìåíå ñòàòóñà: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=726)
çâóêîâûå ñõåìû: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=800)
&RQ è Aston: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=814)
"ìèãàíèå" íîâîãî ñîîáùåíèÿ â òàñê áàðå: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=810)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=879)
ñîçäàíèå íîâîé ãðóïïû â êîíòàêòå: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=854)
äëÿ ÷åãî íóæíû Packets.log è Events.log: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=875)
ïàïêà "Èñõîäÿùèå": [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=834)
ðàáîòà ñ îäíîé êëàâèàòóðîé (áåç ìûøêè): [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=823)
àâòîðèçàöèÿ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=882)

Ïðåäëîæåíèÿ:
øàðèê (äåíü ðîæäåíèÿ): [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=797)
ñåðâåðíûé êîíòàêò-ëèñò:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=629)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=382) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=756) [4] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=869) [5] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=897)
àíèìèðîâàííûå ñìàéëèêè:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?p=1002454#1002454)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=720)
ïîèñê ïî E-mail:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=719)
èíòåðôåéñ "îäèííî÷íûõ" ñîîáùåíèé:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=746)
ïåðåäà÷à ôàéëîâ:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=578)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=756) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=892)
ïîääåðæêà ïðîòîêîëîâ (Yahoo Messanger, AIM, MSN, IRC):  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=706)
&RQ & Linux:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=488)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=877)
SMS ñîîáùåíèÿ:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=689)
ïëàãèíû:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=367)
ïðîâåðêà îðôîãðàôèè:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?p=1002849#1002849)
÷òåíèå ñîîáùåíèé âñëóõ: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?p=1002890#1002890)
IRC â &RQ:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=660)
"Floating" On ôóíêöèÿ:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=789)
àâàòàðû â îêíå ÷àòà:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=794)
ñîðòèðîâêà ëþäåé ñî ñòàòóñîì Í/À è ò.ä. :  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=839)
çàïðåò îòêðûòèÿ íîâîãî îêíà ÷àòà ïðè ñîîáùåíèè:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=849)
"ìèãàíèå" íîâîãî ñîîáùåíèÿ â òàñê áàðå:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=879)
øèôðîâàíèå ñîîáùåíèé ïðè îòïðàâêå:  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=904)
çàïðîñ íà óäàëåíèå èñòîðèè (ïðè óäàëåíèè ïîëüçîâàòåëÿ):  [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=911)

Áëàãîäàðíîñòü: [1] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=481)   [2] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=671) [3] (http://www.rejetto.com/forum/viewtopic.php?t=741)
Title: Îãëàâëåíèå âñåõ òåì: ïðî÷èòàéòå ïåðåä òåì êàê ñïðàøèâàòü!
Post by: BruteHost on July 08, 2005, 08:50:37 AM
÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü èíôîðìàöèÿ è ññûëêè â ýòîì òîïèêå èçìåíèòñÿ è äîáàâèòñÿ.
áóäüòå âíèìàòåëüíû.