rejetto forum

Software => &RQ => Russian => Topic started by: RunAwayAngel on February 08, 2006, 08:05:31 PM

Title: Âîïðîñ îò RunAwayAngel
Post by: RunAwayAngel on February 08, 2006, 08:05:31 PM
:(  íèôèãà íå âûõîäèò, ñêîêà íå áèëàñü... ìîæ ïðîñòî ÿ òóïàÿ? íî íè ó êîãî èç äðóçåé ïðîãè íåò è îíè ïîìî÷ü íå ìîãóò...
Title: Âîïðîñ îò RunAwayAngel
Post by: BruteHost on February 09, 2006, 03:23:50 PM
À â ÷åì èìåííî ïðîáëåìà? :)